Zatracená čeština pro školy – 1. a 2. stupeň ZŠ

1 multilicence pro 10 zařízení na 1 rok  (2. – 9. třída). Více než 800 cvičení v 35 balíčcích. Pro Windows 10

2500,01  vč. DPH

Katalogové číslo: 51 Kategorie: , Štítky: ,

ZATRACENÁ ČEŠTINA, verze pro Windows

Dnešní děti dostávají ve škole stále více informací a na rozdíl od předchozích generací samy ještě získávají další prostřednictvím internetu. Pokud však nedostanou návod, jak s nimi pracovat, neumějí si je funkčně propojit, nepřetvoří se ve vědomosti, dovednosti a kompetence, zůstávají chaosem. Konkrétní příklad: učíme-li děti např. pravopisu koncovek podstatných jmen, chceme po nich gramatické kategorie: rod, vzor, číslo i pád. Učí se je vyjmenovávat, rozdělovat, skloňovat. My pak většinou hodnotíme, jak se tyto přehledy naučily zpaměti a správně napsaly i/y. Je to průkazné a snadno převeditelné na známku. Pokud dostatečný počet žáků vyřeší vyhovující množství úloh, je to bráno jako úspěch vyučování. Málo se soustředíme na to, jak dítě ke správnému i/y došlo – na kompetence. Tedy jak je zařadilo do cesty s křižovatkami, na nichž je potřeba na základě znalosti právě těchto gramatických kategorií určit správný směr, což je daleko důležitější, než osamělé křižovatky bez cesty. I dnes se děti stále učí především napodobováním. Proto současnou tabletovou generaci svádí řešit úkoly stylem: proklikej se, najdi na internetu, Ctrl + C, Ctrl +V, zavolej na help-line. Vidět někoho pracovat stylem: rozděl problém na části, kroky a ty vyřeš, je skoro vzácnost.

Právě takto však funguje výukový program Zatracená čeština. Přináší soubory cvičení, prostřednictvím kterých se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova s následným procvičením.

Program funguje ve své podstatě jako samostatná učebnice, gramatické poučky s příklady najdete v zelených pruzích na pravém okraji monitoru, nicméně v detailních informacích je propojen s novou řadou učebnic Český jazyk pro 1. stupeň autorů Zdeňka Topila, Dagmar Chrobokové a Kristýny Tučkové i s řadou učebnic pro 2. stupeň autorů Z. Topila a Vladimíry Bičíkové, v nichž je učivo vysvětlováno ve stejných algoritmických krocích. Je tedy možné, aby některé dítě pracovalo v hodině s výukovým programem a jiné řešilo totéž cvičení v papírové podobě. Variabilita práce je ještě posílena díky dětem s poruchami učení další tištěnou verzí s možností vystřihování a nalepování v podobě pracovních sešitů Pravopisné křižovatky. (Tyto sešity mohou samozřejmě využívat i děti bez poruch „jen didakticky zanedbané“.)

Program obsahuje většinu gramatického učiva základní školy a je uspořádán podle jednotlivých ročníků. Nemusíte si ho pořizovat v celém rozsahu, je možné koupit naráz učivo právě jednoho ročníku. V rámci jednotlivých ročníků můžete kupovat i jen jednotlivé balíčky cvičení, podle potřeby vašich žáků. 3. – 7. ročník obsahuje 6 tzv. balíčků, 2. a 8. ročník po třech.

 

Ukázkový balíček pro 2. třídu si můžete zdarma stáhnout ve Windows Store.

 

Obsah jednotlivých balíčků cvičení

 

2. ročník

1. díl (zdarma)

Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
Slovo-slabika-hláska
Samohlásky krátké a dlouhé
Spodoba hlásek
Poznávání slovních druhů – podstatná jména, zájmena, slovesa, předložky
Pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

2. díl

Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
Slovo-slabika-hláska
Samohlásky krátké a dlouhé
Pravopis i/y po měkkých a tvrdých slabikách

3. díl

Poznávání slovních druhů – podstatná jména, zájmena, slovesa, předložky
Spodoba hlásek na konci slov
Spodoba hlásek uprostřed slov

 

3. ročník

1. díl

Hledej slova příbuzná
Kořen, stavba slova
Určuj slova příbuzná
Předpony

2. díl

Vyjmenovaná slova po b
Vyjmenovaná slova po l

3. díl

Vyjmenovaná slova po m
Vyjmenovaná slova po p

4. díl

Vyjmenovaná slova po s
Vyjmenovaná slova po v

5. díl

Vyjmenovaná slova po z
Procvičování pravopisu všech vyjmenovaných slov

6. díl

Poznávání slovních druhů
Rod, číslo a pád podstatných jmen
Osoba, číslo, čas sloves

 

4. ročník

1. díl

rod, číslo a pád podstatných jmen
vzory podstatných jmen
vzor pán
vzor hrad

2. díl

vzor muž
vzor stroj
vzor předseda

3. díl

vzor žena
vzor růže
vzor píseň
vzor kost

4. díl

vzor město
vzor moře
vzor kuře
vzor stavení

5. díl

záludnosti a nástrahy pravopisu pod. jmen
rod mužský životný a neživotný
vlastní jména r. m. ž. ve 3. a 6. pádě
procvičování gramatických kategorií
pravopis i/y – všechny vzor)

6. díl

poznávání sloves
slovesné tvary
osoba, číslo, čas
koncovky sloves

 

5. ročník

Náplní pátého ročníku je učivo o stavbě slova a z ní vyplývajícího pravopisu na tzv. „švu slova“. Další balíčky obsahují učivo o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách a slovesech.

1. díl

stavba slova
zdvojené hlásky
bje, vje
mě/mně
předpony s-, z-, vz-
předložky s, z

2. díl

rod, číslo a pád přídavných jmen
druhy přídavných jmen
vzory přídavných jmen

3. díl

pravopis í/ý v koncovkách přídavných jmen
střídání souhlásek

4. díl

zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací
zájmena tázací a vztažná, neurčitá a záporná
druhy zájmen
zájmeno já
číslovky – druhy
skloňování číslovek 2, 3, 4, oba

5. díl

slovesa
rozkazovací způsob
podmiňovací způsob
určujeme slovesa

6. díl

podmět a přísudek
nevyjádřený podmět
několikanásobný podmět
shoda přísudku s nevyjádřeným a několikanásobným podmětem
koncovky podstatných jmen a sloves

 

6. ročník  

V 6. ročníku najdete završení učiva o slovních druzích a seznámíte se se základními pojmy větné skladby.

1. díl

určování podstatných jmen
podstatná jména konkrétní a abstraktní, obecná a vlastní
podstatná jména hromadná a pomnožná
dvojné číslo
procvičování skloňování přídavných jmen
pravopis velkých písmen přídavných jmen přivlastňovacích
jmenné tvary přídavných jmen
stupňování přídavných jmen

2. díl

tvary osobních zájmen
pravopis osobních zájmen
zájmeno ona
druhy a skloňování číslovek.
určování sloves
podmiňovací způsob přítomný a minulý

3. díl

skladba – věta jednoduchá
vymezení pojmu větný člen
podmět
přísudek
základní skladební dvojice

4. díl

skladební dvojice
grafy větných členů

5. díl

rozvíjející větné členy
určování rozvíjejících větných členů

6. díl

věta a souvětí
věta hlavní a vedlejší
čárka v souvětí

 

7. ročník

V 7. ročníku najdete detailní poučení o větných členech, procvičíte si grafické znázornění věty jednoduché a procvičíte určování druhů vedlejších vět.

1. díl

základní větné členy

2. díl

rozvíjející větné členy

3. díl

přívlastek

4. díl

vedlejší věty

5. a 6. díl

pravopis velkých písmen

8. ročník

1. díl

významové poměry souřadně spojených vět

2. díl

souřadné spojení vět hlavních
souřadné spojení vedlejších vět
souřadné spojení několikanásobných větných členů
grafické znázornění souvětí
souvětí – interpunkce

3. díl

nepravidelnosti větné skladby
věty neúplné
procvičování interpunkce

 

Operační systém

Mohlo by se Vám líbit…

Nákupní košík
Přejít nahoru