Pavučinka Sluchové vnímanie (titul ve slovenštině)

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Slovenká verzia: PaedDr. Andrea Čopáková
Zvukové CD: Mgr. Monika Birošová, Mgr. Ivan Čabiňák
V deskách s klopami formátu A5 najdete 4 pracovní sešity a 2 zvuková CD.
Rok vydání: 2013
ODPORÚČANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR
Určeno mladšímu školnímu věku.

460,00  vč. DPH

Není skladem

Katalogové číslo: 9788073111359 Kategorie:

Pavučinka  je súbor 4 pracovných zošitov na precvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie. Pracovať s nimi môžu špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, rodičia, teda všetci, ktorí  chcú pomôcť deťom so špecifickými  poruchami učenia, deťom s dyslexiou a dysotografiou, chybnou výslovnosťou  a  oslabeným percepčným vnímaním.

Pracovné zošity sú všeobecne  určené pre deti mladšieho školského veku. Avšak 1. zošit môžu používať už aj predškolské deti  a 4. zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy, ktoré sú vhodné tiež pre žiakov 2. stupňa  s oslabeným sluchovým vnímaním  a so špecifickými poruchami učenia.

Súčasťou prvých dvoch zošitov sú CD, keďže ide hlavne o sluchové vnímanie. Dieťa zadanie úlohy a  dané slová  nielen číta a spája s obrázkami, ale čo je najdôležitejšie, počúva správnu výslovnosť a opakuje.

Práca so slovami je založená na analyticko-syntetickej metóde. Dieťa počuté slová opakuje, rozkladá na slabiky, hlásky a opačne, z hlások tvorí slabiky, slová, ktoré používa vo vete.

Pracovný zošit č.1 môžu používať aj  predškolské deti. Sú tam cvičenia na rozvíjanie sluchovej pamäti, analýzy, rytmu a pozornosti. Úlohy sú na prvý pohľad jednoduché, robené  hravou formou, ale už tu sa objavia pojmy hláska, slabika, prvý, posledný a pod.

2. pracovný zošit slúži na nácvik sluchovej analýzy a syntézy, manipulácie s hláskami v slove a sluchovej pamäti. Dieťa slová počúva, opakuje, rozkladá na slabiky a hlásky, hľadá, identifikuje písmená, vyslovuje. Úlohy postupujú od jednoduchších k náročnejším.

V 3. zošite si žiak postupne osvojuje rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások. Úlohy tohto typu  sa objavia už  v 1. zošite kvôli zvukovej nahrávke, keďže CD je len  pri 1. a 2. zošite. V týchto cvičeniach ide o nácvik automatického používania krátkych a dlhých samohlások znova pri zapojení čo najviac zmyslov vrátane  správnej výslovnosti.

Vo 4. pracovnom  zošite ide o rozlišovanie mäkkých a tvrdých  slabík di,ti,ni a dy,ty,ny a rozlišovanie sykaviek.  Chyby v týchto javoch sú špecifické pre žiakov s dysortografiou, nesprávnou výslovnosťou a opäť  s nedostatočne rozvinutým sluchovým vnímaním. Tento zošit môžu používať aj starší žiaci kvôli náročnejším úlohám a obsahu.

Práca so zvukovým doprovodom vyžaduje určité tempo práce, ale CD sa dá zastaviť a úlohy zopakovať. Pri práci s pracovnými zošitmi je dôležitá pravidelnosť v kratších časových intervaloch. V prvých dvoch zošitoch je veľa obrázkov, ktoré dieťa bude spájať so slovami, úlohy bude vypracovávať hravou formou, v ďalších dvoch je viac práce so slovami, slovnými spojeniami a vetami. Od začiatku sa oboznamuje s pojmami hláska krátka a dlhá, slabika  mäkká a  tvrdá, slovo, veta, učí sa narábať so slovami. Avšak všetky 4 pracovné zošity sledujú spoločné ciele, rozvoj kognitívnych funkcii, teda cvičenie správnej výslovnosti,  rozvoj sluchového, zrakového vnímania  a diferenciácie,  nácvik pozornosti a orientácie,  rozvíjanie zrakovej a sluchovej pamäti.

Pri práci s pracovnými zošitmi Pavučinka vám želáme veľa pracovných úspechov.

 

 

Hmotnost 0,4 kg
Formát

Rok vydání

Mohlo by se Vám líbit…

Nákupní košík
Přejít nahoru