Dyskalkulie – elektronická publikace

Josef Novák, metodika 114 stran, 73 pracovních listů, formát pdf,
Rok vydání: 2016

370,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073111625 Kategorie: , Štítek:

V publikaci naleznete příručku Dyskalkulie – Metody rozvoje základních početních dovedností a 73 pracovních listů.

Elektronická publikace uceleně poskytuje základní informace o typech poruch a narušení matematických schopností a z toho plynoucích počtářských obtíží dětí ve škole. Pojednává podrobně o jejích projevech zejména v rovině pedagogické od základní až po střední školu, ale těžiště knihy spočívá především v popisu metodických postupů a jednotlivých cvičení, jak takové obtíže zmírnit nebo odstranit. Zcela nově je uspořádána sekvence na sebe navazujících kroků a odpovídajících cvičení, která důsledně respektuje názornost a vývojová stádia předpokladů dítěte pro matematiku a k nimž jsou potom zacíleně zvoleny odpovídající pracovní postupy a pomůcky. Tak je vyjádřen multidimenzionální a multisenzoriální přístup rozvíjení základních početních dovedností. Ideový základ zmíněných postupů vychází především z lurijovských principů. Vznik takto koncipované struktury jednotlivých metod a cvičení rovněž čerpá i z diagnostických a praktických zkušeností z péče o dyskalkulické žáky opírající se o metody a cvičení již dříve publikované (Kumorovitzová, M., Novák, J.: Nauč mě počítat. 1994, Novák. J.: Dyskalkulie – metodika rozvíjení základních početních dovedností. 1997, 2000). Za prezentovanými formami rozvíjení základních početních dovedností u dětí zejména s dyskalkulií je více než 20 let systematické práce v oblasti diagnostické i nápravné, 20 let ověřování tvarů pomůcek a způsobů jejích používání, upravování návazností jednotlivých cvičení tak, aby celá metodika tvořila jedinečný systém, vnitřně provázanou soustavu plně respektující individuální možnosti dítěte v matematice.

Podrobně jsou popsány pracovní postupy a vyobrazeny konkrétní používané pomůcky. Součástí publikace je i naprostá většina potřebných nározných pomůcek pro přímou práci s dítětem. Pro úspěšnou pomoc dětem podle doporučovaných metodických postupů je velmi žádoucí pracovat s trojrozměrnounázornou pomůckou Barevnéhranolky®, distribuovanou výhradně firmou TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, ČR.

Publikace je určena učitelům, odborným pracovníkům zejména ve školství, ale také rodičům, kteří jsou po jednotlivých krocích vedeni pracovními postupy.

Kopírování a další šíření této elektronické publikace je trestáno podle zákona.

 

O B S A H  P U B L I K A C E 
       Úvod
1.     Vývoj matematických schopností 
1.1    Teoreticko – metodologická východiska rozvoje matematických schopností dětí
1.2    Vývoj psychických předpokladů pro matematiku v předškolním věku
 2.     Terminologie 
2.1    Terminologické vymezení poruch a narušení matematických schopností
2.2.    Výskyt vývojových dyskalkulií
2.3.    Rozdělení poruch a narušení matematických schopností s popisy jejích projevů ve
       výukové oblasti
2.3.1   Kalkulastenie – příčiny vzniku a projevy obtíží
2.3.2   Hypokalkulie – příčiny vzniku a projevy obtíží
2.3.3   Oligokalkulie – příčiny vzniku a projevy obtíží
2.3.4   Vývojová dyskalkulie – příčiny vzniku a projevy obtíží
2.3.5   Akalkulie
3.     Teze k diagnostice matematických schopností 
4.      Organizace péče a pomoci 
4.1     Možnosti prevence poruch a narušení matematických schopností
4.2     Všeobecné zásady práce s dyskalkulickým žákem
4.3     Specifické zásady práce s dyskalkulickým žákem
4.4     Zkušenosti s dosaženým efektem nápravy dyskalkulických obtíží
4.5.    Další vzdělávání jedinců s dyskalkulií
5.      Obraz dyskalkulie v adolescentním věku
6.      Metodika rozvíjení základních početních dovedností 
6.1     Charakteristika metodiky a možnosti uplatnění
6.2     Pracovní zásady
6.3     Základní matematické pojmosloví
6.4     Struktura čísla
6.5     Rozklad čísla v první desítce
6.6     Sčítání 
6.6.1   Podstata sčítání a početní spoje v první desítce
6.6.2   Početní spoje na sčítání s přechodem desítky
6.7     Odčítání 
6.8     Násobení 
6.9     Dělení 
6.10    Celek – část, význam vztahů 
6.10.1  Desetinná čísla 
6.10.1.1 Pojmy o částech celku
6.10.1.2 Velikost desetinného čísla
6.10.1.3 Podstata sčítání desetinného čísla
6.10.2  Zlomky
6.10.2.1 Pojmy o částech celku
6.10.2.2 Velikost zlomku
6.10.2.3 Sčítání zlomků se stejný jmenovatelem
6.10.2.4 Sčítání zlomků s různým čitatelem i jmenovatelem (vhled do podstaty úkonu)
6.11    Slovní úlohy 
6.12    Technické pomůcky v rukou dyskalkulického žáka
7.      Další cvičení obvykle používaná při reedukaci dyskalkulie 
8.      Literatura 
Seznam:  Pracovní listy a obrázky
        Příloha: Pracovní listy pro přímou práci s dítětem

Dr. J. Novák, autor

Elektronickou publikaci si můžete stáhnout v sekci Můj účet/Stáhnutelné produkty ihned po připsání částky na náš účet.

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru